1940

    Přehled členstva v tomto roce: 5 členů čestných, 15 žen, 58 mužů, tj. členstvo činné. Příznivců měl sbor koncem roku 1939, 343.Přistoupilo 3 muži a 1 žena.
24. února zemřel následkem úrazu při práci v továrně dobrý a čilý člen sboru bratr Jaroslav Ladnar. Na jeho pohřeb dostavilo se 40mužů a 10 žen v novém sl.stejnokroji. Bratr vzdělavatel Řezníček pronesl nad jeho hrobem proslov v němž vyzvedl bratrskou lásku bratr Josefa Sedláčka, který na záchranu života bratra Ladnara daroval svoji krev třikrát, bohužel marně.
    Výborových schůzí vykonáno celkem 8. Bratru Ferdinandu Kinclovi byl vyslána delegace s kyticí k jeho 50ti letému manželství. Je to jeden z hasičů stařešiny čestného členství. Sbor účastnil se svými zástupci valné hromady českého červeného kříže v likvidaci. Bratr vzdělavatel Řezníček byl vyslán dne 8.prosince do Náchoda z nařízení okresního úřadu za účelem přednášky vedené O.H.J. o hasičské preventivitě. Tato přednáška bude provedena jedna část o valné hromadě sboru, druhá o hasičských školách příštího roku. Na krajskou školu v Hradci Králové byl vyslán naším 4. obvodem bratr náčelník sboru Karel Hofman, kde získal cenný materiál pro hasičské sborové školy.
    Sbor vykonal 14 cvičení praktických, dle vydaných „Směrnic“České Zemské Hasičské jednoty v Praze. Pořádány sborové školy teoretické, které jsou prováděny pravidelně každý pondělí v únoru a březnu. Účast na těchto školách je velmi dobrá a prospěšná.
    Přehlídka sborových aut nařízená okresním úřadem v Náchodě 30. října odborným znalcem Frankem z Hradce Králové vykonána a předpisné součástky zakoupeny a zamontovány. Provedeno nové označkování obou aut po dojití certifikátů. Čištění všech strojů důsledně prováděno několikrát do roka.
    V dubnu alamován 2krát  sbor k ochraně majetku při dosti značné povodni. Pro zajímavost budiž zde uvedeno, že hráz regulační před bratrem starostou sboru Janem Hladíkem na Velké Závodi již nepostačovala a prudké nárazy vln pod jezem již se převalovaly k jeho domku. Též na horním toku Velké Závodi u Nové Závodi byla voda přes silnici. Ještě as 30 cm a nová Závoď by byla bývala zaplavena. Na prudký tok řeky Úpy byla za světla hasičů povodní příšerná podívaná.
    Odborná hasičská knihovna doplněna o dalších nově zemskou jednotou vydaných 23 svazků z nichž se čerpá látka pro hasičské školy.
    Samaritská stráž přezvána na „Zdravotní službu“ a převzala po zaniklém Československém červeném kříži a pak po českém službu, kterou nikdo jiný než člen sboru nesměl provádět.
    Proveden z nařízení úřadu dobrovolný sběr odpadků, lahví, staré gumy, železa a později i papíru, při čemž vždy členové hasičského sboru byli účastní jako dozorčí služba. Rovněž tak i při sběrací akci „Národní pomoci“.
    Autorskému sdružení již 6tý rok zaplacen paušál za hudební výkon, Udržuje se po rozpuštění hasičské hudby, jen kroužek 8 mužů.
    Odstraněny byly české nápisy na všech vývěskách veřejných a nahrazeny německo-českými. Též i na naší zbrojnici. Signalizační (alarmovací) zařízení bylo rozšířeno a v dalších etapách dále rozšiřováno.
    Provedeny přísné prohlídky komínů za asistence hasičů, politického úřadu a zástupců města.
    Požáru účastnil se sbor s 12 muži u hostince Ludvíka Teichmana na Poříčí.
    Hasičských hlídek v biografu, divadle, zábavách provedli 28, 3 muži, za což bylo zaplaceno našemu sboru od obce 2558 korun a obnos tento věnovali členové ve prospěch krojování členstva a k doplnění hasičské výzbroje.
    Zakoupeno 1 lano 40 m dlouhé, 2 barely pro benzin, 1 nový prapor a nový14m vysoký mechanický žebřík od hasičského sboru v Rudolfově u     Českých Budějovic za 7000 korun. Starý prodán firmě Bartoňové v Náchodě za 2500 korun.
    Věcná podpora ze zemské hasičského hasičského fondu obnose 7000 korun byla nám poukázána. Starobní podpora udělena bratru Ferdinandovi Kinclovi a Josefu Silvarovi.
    Příspěvek města na rok 1940 byl vyplacen v částce 5000korun, dědic po panu K. Kořízkovi věnoval 200 korun, Hasičská pojišťovna v Úpici 400 korun, Spořitelna v Úpici 100 korun. Obec darovala též pro noční hasičkou službu 15 baterií.
    Sbor přispěl 10korun osleplým vojínům ze světové války. Ve dnech 26., 27. a 28. října hlídkovali členové po celou noc, za účelem zabránění možným nepřístojnostem.
    Příjem sboru:22.312,19 korun, vydání 22.1010,99korun. Aktiva 98.610,43korun, pasiva 16000 korun, jmění 82.610,43 korun. Odhad majetku sboru 189.000korun ku dni 31. prosince 1940.

    Župní přehlížitelé bratr Rykr starosta O.H.J.  a žup. náčelníkem Jehličkou dne 1.července 1940, kteréž byl přítomen i pan starosta města Bohumil Vykus. Prohlídka dopadla velmi dobře.
 Obvodního kurzu technického v Náchodě účastnilo se po tři neděle 7 členů sboru.
    Úrazové pojištění platí sbor 138 korun u českomoravské akciové pojišťovny, proti požáru pletí městská rada obce Úpické. Zbrojnice u Moldavia generali, leziště u Slavie, povinné ručení u Hasičské vzájemné pojišťovny. Na dalším pojištění strojů se nyní pracuje a budou též pojištění všichni členové proti úmrtí a úrazu při nařízené hasičské službě.


Josef Řezníček
Hasičstvu zdar!

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice