1941

    Jak rychle při spádu událostí, které letí téměř celým světem ubíhá čas a již píši kroniku za tento rok 1941, který pro mne začal těžkým nachlazením tak, že jsem odešel do nemocnice a pak do sanatoria a Pleš. Deset měsíců, ba celý rok byl jsem nedobrovolně vyřazen z veškeré práce. Tolik asi o sobě, zapisuji tedy v důsledku této mé nehody, která se stala dne 26. ledna při požáru u bratra Josefa Libnara, jen jednatelskou zprávu, jak jí přednesl ve výroční schůzi při zahájení prvé školy bratr jednatel Josef Freibert.
    Rok 1941 pln světodějných událostí, zůstane i pro nás rokem práce, vzpomínek, tužeb a i též zklamaných nadějí na výstavbu hasičského domu. Nechceme souditi kdo neb co na tom má vinu, to nutno ponechati budoucnu. Krásný projekt zůstane tedy na papíře. Škoda. Jsou i dnes lidé, kteří nevědí co chtějí a řídí své názory dobou a osobním rozmarem.
    Konáno 11 schůzí výborových z nichž 2 rázu technického, ježto od 19. července by v Protektorátu vyminečný stav a tím i zákaz schůzí, tedy i naších.
    Stav členstva je následující: Četných členů jest 5, činných 75, z čehož je 59 mužů a 16 žen. Během roku přistoupilo 11, vystoupilo 9. platících příznivců má sbor 323. zemřel činný člen bratr Josef Kult (Kréta) 13. září a jeho pohřbu účastnilo se 12 mužů- dále zemřelo 5 příznivců. Onemocněl jak shora uvedeno bratr Josef Řezníček, vzdělavatel a kronikář sboru. Dovolenou obdržela 1 žena.
    Vyslána byla slavnostní deputace k našemu bratrovi starostovi sboru Janu Hladíkovi k jeho 60tinám.
    Jednota českého zemského hasičstva vydala krom jiných nařízení také zákaz náboru členstva bez lékařské prohlídky.
    Krajská župní přehlídka byla vykonána dne 30.srpna bratrem Václavem Stránským z Nového Města nad Metují. Krajský technický kurz byl odbýván v Hradci Králové 12. července a účastnili se jej náš bratr náčelník Karel Hofman ve funkci obvodního náčelníka (viz foto). Subvence ze zemského hasičského fondu byla vyplacena sboru ve výši 7000 korun. Zakoupen nový mechanický žebřík za cenu 7000 korun od sboru v Rudolfově. Koupeno 44 čepic (lodiček) z modré látky, 100 m hadic čís. 10 a 6 dále 6 lezeckých pasů, plachta na dopravní auto, 60m látky na cvičné obleky a dalších 10m této látky, 1 houkačka k autu, baterie a 10m gumových hadic k mytí strojů a letovací lampa. Pro nařízené noční služby zakoupila obec baterie do kapesních svítilen, které byly příslušnému mužstvu rozděleny.
    Obci zaslán seznam masek a filtrů a obvodu soupis šroubení. Pro noční službu byly rozděleny baterky, které obec k naší žádosti nám zaslala.
    Příspěvek zdejší obce pro rok 1941 byl nám udělen obnosem 5000 korun a na samaritu 2000 korun.
    Přihlásili jsme se k divadelnímu ústředí české zemské hasičské jednoty v Praze s ročním poplatkem 20korun.
    Úrazové pojištění uzavřeno s Českomoravskou pojišťovnou v Praze na 64 členů za celkový poplatek (prémii) 291korun. Zdůrazňuje se, že staly se případy úrazu a onemocnění, které se 3 dnů nebyl hlášeny, čímž se nároky na odškodné značně ztížily, úraz stal se starostovi Hladíkovi, a bratru vzdělavateli Řezníčkovi o kterém se vědělo a byl velmi vážný. Nárok jsme v posledním případě ohlásili dodatečně ovšem s velmi malým výsledkem.
    Hasičská škola byla i letos odbývána a to 6x po 2½ hodině. Založen podpůrný hasičský fond, který se dotován z odměn za hlídky, které bratři až dosud konají zdarma (biograf, divadlo, zábavy). Máme tedy 3 druhy sborového jmění a to: jmění svěřené, tj. stroje a přístroje, hadice atd., jmění spolkové tj. věci ošacovací atd., a jmění účelové tj. fond podpůrný za hlídky, z kterého jsou podporováni bratři případně setry v nazaviněné tísni, nemoc, neschopnost výdělku atd. z tohoto fondu bylo vyplaceno: bratru Řezníčkovi do sanatoria 100 korun, Peterkové (amputovaná noha) 100 korun, sestřám Mrštíkové a Dubišarové (v nemocnici) po 50 korunách.
    Odbor samaritský odchodem bratra Josefa Sedláčka nahrazen byl bratrem Venclem jako četařem. Pro tento odbor zakoupeny různé medikamenty, jednak k darovány zdejší lékárnou p Bourou. Řidič sborového auta bratr Sedláček se vzdal členství pro různé časové neshody a byl nahrazen bratrem Bohuslavem Brožem, synem našeho bratra místonáčelníka.
    Požáry: 26. ledna osudný požár týž den při hasičském plesu na „Krétě“ u bratra Josefa Libnara č.p.186 (úraz starosty a nehoda bratra vzdělavatele). 23. června u stavitele Jana Müllera, 17.října v dělnickém konsumě na Závodí a 11. července u J. Kuny ve Velkých Svatoňovicích.
    Povodně: 26. května ochranné práce a služba na povodí Úpy a 16. června na povodí potoka Radečky.
    Hlídky a služby: 478 hlídek v Bio Světozor, 29 při divadelních představeních, 16 v cirkusech, 12 v plesech, 4 v tanečních zábavách, celkem 539mužů. Za tyto hlídky bylo vyplaceno z obecní pokladny 3235 korun. Kromě toho konány celodenní a celonoční hlídky v době od 19. července až do konce listopadu k zajištění polní úrody a sklizně (sabotáž, lesní požáry, letecké útoky, zápalné destičky apod.)
    Ku konci roku zakoupila obec Úpice domy č.p. 47 a 48 na kterých místech má se nová zbrojnice zbudovati na místo projektu prvého. Státi se má po válce, neboť dnes jsou veškeré stavy i opravy zakázány.


    Ženský odbor živoří a z 15 sester udržuje se v aktivní činnosti 7 sester z nichž se k uchování paměti dalo těchto 6 fotografovat. Zprava sestra Řezníčková, Nunová, Winklerová, Frimlová, Dubišarová a Frimlová jako četařka ženského odboru.

 

 

 

 

 

 

 

    V národní politice uveřejnili nám článek, ovšem velmi zkrácený a i přesto jsme vděčni redakci, zdá se, že nyní se noviny více všímají hasičstva. Konečně snad veřejnost pochopí ideu hasičstva, že není jen předmětem vtipů a vtipálků. Aby po bolestných zkušenostech nemůžeme ihned uvěřiti obratu v názoru redaktorů neboť jsme zvyklé jen nenáročně pracovat a starat se o své bližní v čemž také jest naše poslání.
    Končím tento skromný zápis našeho městského sboru za rok 1941 za hukotu leteckých zbraní na všech bojištích světa a děkuji Bohu, že rozhodnutím presidenta Emila Háchy jsme až dosud zůstali děsných hrůz války ušetřeni. Kéž bude tomu tak i v budoucnu.


Vlasti a hasičské práci zdar!
Řezníček, vzdělavatel

ČLÁNEK V NOVINÁCH
Úpičtí hasiči nohou s hrdostí poukázat na svou práci
    Hasičský sbor v Úpici-Městě zaslal nám obšírnou zprávu o své činnosti, z níž je patrná velká a obětavá práce na ochranu majetku, a zdraví bližních. Úpický sbor byl založen roku 1867 jako třetí po Praze v Čechách. Sbor má dnes 60 mužů a 16 žen, které jsou vycvičeny v samostatném oddílu v protipožární službě. Má tři motorové stříkačky, jeden autodopravní vůz, nový mechanický žebřík, šest navijáků, přes 1660 m hadic atd., což representuje přes sto tisíc korun.
    Za dobu svého trvání sbor účinně zasáhl při 272 požárech, 13 povodních a 7 jiných živelných pohromách. Podle záznamů v pamětní knize zachránil za 867.000 korun majetku svých spoluobčanů. Při hasičské službě bylo zraněno dosud 36 členů, z nichž 5 těžce.
    Na valné hromadě bylo usneseno provésti stavbu nové zbrojnice, zřízena z městské kůlny, je na dnešní poměry nedostačující. Vzpruhu k tomuto velikému dílu má sbor.v obecní samosprávě v čele se starostou Bohuslavem Vykusem, která bude tento čin pro veřejné blaho podporovat i hmotně. To nám dává odvahu a chuť k nastávající práci. ČZHJ, již schválený projekt vypracoval zdarma architekt Švestka z Úpice. Nová zbrojnice bude hlásiti každému návštěvníku Úpice, že město a úpičtí hasiči plně pochopili své poslání pomoc bližnímu a službu národu.
Dle Josef Řezníčka

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice